banner


Directorio de Mantenimiento informático en Barcelonalogo_emi

Adaptación LOPD
ACCÉS REMOT (clients):


  LOPD  
lopd LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES

La normativa de protecció de dades que afecta les empreses espanyoles és la Llei Orgànica 15 /1999 de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD) i el seu Reglament de desenvolupament 1720/2007 de 21 de desembre (RDLOPD). ACROY assessora els seus clients per al correcte compliment de la mateixa.

El servei Protecció de Dades Personals de ACROY té l'objectiu de proporcionar als clients una protecció total en la gestió d'informació que contingui dades de caràcter personal, i així complir amb l'estricta normativa espanyola de protecció de dades.
Les sancions milionàries imposades per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) han conscienciat les empreses de la importància d'implantar adequadament les mesures de seguretat exigides per la llei.
ACROY ofereix el servei Protecció de Dades Personals com a complement necessari per garantir la seguretat de les dades personals i la prevenció contra possibles perjudicis econòmics per a l'empresa.
La fase inicial per a la implantació d'aquesta solució consisteix en una anàlisi del nivell de compliment, per part del client, de la Llei Orgànica de Protecció de Dades i el seu reglament de desenvolupament. Per a això, es realitza una auditoria prèvia en la qual s'analitza la documentació gestionada per l'empresa i s'elabora un informe sobre els nivells de seguretat i les mesures a aplicar per als tipus documentals que continguin dades personals.
ACROY assegura el manteniment de les mesures de seguretat implantades per l'empresa mitjançant un control permanent de les mateixes. Aquesta mesura controla els canvis normatius o modificacions operatives de l'empresa, així com l'entrada i creació de nous tipus documentals que continguin dades personals perquè puguin mantenir constantment actualitzats.
ACROY realitza també auditories periòdiques per detectar possibles inadequacions a la normativa i establir les mesures correctores necessàries. Tot això permet que els seus clients estiguin preparats davant possibles inspeccions.
Un altre dels serveis oferts és l'elaboració d'un Document de Seguretat, obligatori per a totes les empreses. ACROY garanteix la seva actualització i revisió periòdica del mateix per adaptar-lo als canvis normatius i variacions en les mesures de seguretat que pateixi l'empresa.
Aquest servei es realitza en col.laboració amb els experts professionals en compliment normatiu de ACROY Consulting.

LLEI DE PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS I FINANÇAMENT DEL TERRORISME

Entitats o persones físiques utilitzen empreses asseguradores, financeres, associacions, fundacions, etc. per blanquejar els seus diners a través d'elles o per finançar, de manera encoberta, el terrorisme. Mc Hard garanteix que la informació amb què compten els seus clients compleixi la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme, ajudant-los a evitar que es cometin delictes a través de les seves organitzacions.

La Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme es va promulgar el 28 d'abril de 2010 (Llei 10/2010) i amb ella sorgeixen noves obligacions de conservació de la informació per a les empreses.
Les entitats obligades a complir aquesta Llei, entre altres, són : entitats financeres, entitats asseguradores que operin en el ram de vida, empreses de serveis d'inversió, entitats gestores d'institucions d' inversió col.lectiva, entitats gestores de fons de pensions, societats gestores de entitats de capital risc, entitats de pagament, promotors immobiliaris, casinos de joc, advocats, notaris i registradors, auditors de comptes, assessors fiscals, etc.
La nova llei obliga les empreses citades a:
* Digitalitzar, sota requisits de seguretat, els documents d'identificació formal (DNI, passaport, poders notarials, etc.) De les persones físiques o jurídiques que intervenen en les operacions amb els subjectes obligats, a més d'emmagatzemar aquests documents en suport electrònic.
* Garantir la integritat i impossibilitat de manipulació de les còpies digitals, mitjançant mecanismes com el segell d'integritat i la signatura electrònica.
* Garantitzar la conservació, correcta lectura i localització de les còpies digitals.
Mc Hard ofereix un servei integral que garanteix el cumpliment de les obligacions en matèria de conservació d'informació establertes per la llei, proposant solucions de digitalització, captura de dades i categorització, per poder identificar possibles absències de documentació en els expedients. A més ofereix assessorament sobre els requisits legals de conservació de la informació que exigeixen aquests documents.
La implantació d'aquestes propostes és bàsica per a les empreses ja que l'incompliment de les obligacions d'adequada conservació de documents, està qualificada com una infracció greu, segons la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme, la qual pot sancionar amb multes milionàries i amonestacions públiques.
Aquest servei es realitza en col.laboració amb els experts professionals en compliment normatiu de ACROY Consulting.


Asociación Técnicos Informáticaacroy

Mc Hard (Barcelona) - C/ Valldemossa, 34 - Barcelona 08016 - Telf. 622 04 18 85 - Fax 93 354 43 40 - Email: comercial@mchard.es
Mc Hard (Madrid) - C/ Plaza de toros 14 - Alcalá de Henares - Madrid 28805 - Telf. 619 62 56 85 - Fax 91 882 64 79 - Email: madrid@mchard.es
Atenció al Client - Horari: 9.00 h. a 14.00 h. I 15.30 h. a 18.30 h. - De dilluns a divendres
POLÍTICA DE PRIVACITAT - AVÍS LEGAL