banner


Directorio de Mantenimiento informático en Barcelonalogo_emi
ACCÉS REMOT (clients):


  POLÍTICA DE PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL  

1. AVÍS I INFORMACIÓ LEGALS I LA SEVA ACCEPTACIÓ.
El present avís i informació legals (en endavant, "Avís Legal") regula l'ús del servei del web d'Internet: Domini www.mchard.es ( en endavant, el "La Web ") que MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. posa a disposició dels usuaris d'Internet.
MC HARD Soluciones en sistemas  S.L., amb domicili social a C/ Valldemossa, 34 - 08016 Barcelona, amb CIF número B67121152.
La utilització de la Web atribueix la condició d'usuari de la web (en endavant, "l'Usuari ") i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. en el moment mateix en què l'Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que aquell pot patir modificacions.
La utilització de certs serveis oferts als Usuaris a través del web es troba sotmesa a condicions particulars pròpies (d'ara endavant, les "Condicions Particulars ") que, segons els casos, substitueixen, completen i / o modifiquen el present Avís Legal. Per tant, amb anterioritat a la utilització d'aquests serveis, l'Usuari també ha de llegir atentament les corresponents condicions particulars.
Així mateix, la utilització de la Web es troba sotmesa igualment a tots els avisos, reglaments d'ús i instruccions, posats en coneixement de l'Usuari per MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. que substitueixen, completen i / o modifiquen el present Avís Legal.
2. OBJECTE.
A través del web, MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. facilita als Usuaris l'accés i la utilització de diversos serveis i continguts ( en endavant, els "Serveis") posats a disposició per MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. o per tercers.
3. CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB.
3.1. Caràcter gratuït de l'accés i utilització de la web.
La prestació dels Serveis, per part de MC HARD Soluciones en sistemas  S.L., té caràcter gratuït per als Usuaris. No obstant això, alguns dels Serveis subministrats per MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. o per tercers a través del web estan subjectes al pagament d'un preu en la forma que es determini en les corresponents Condicions Particulars.
3.2. Registre d'Usuari.
Amb caràcter general la prestació dels Serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris.
Tanmateix, MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. condiciona la utilització d'alguns dels Serveis a la prèvia complimentació del corresponent registre d'Usuari. L'esmentat registre s'efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei o en les Condicions Particulars que el regulin.
3.3. Veracitat de la informació.
Tota la informació que faciliti l'Usuari a través dels Serveis haurà de ser veraç. A aquests efectes, l'Usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l'emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels Serveis. De la mateixa manera, serà responsabilitat seva mantenir tota la informació facilitada a MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la situació real de l'Usuari. En tot cas l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. oa tercers per la informació que faciliti.
3.4. Menors d'edat.
Per fer ús dels Serveis els menors d'edat han d'obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals, que seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec.
La plena responsabilitat en la determinació dels concrets continguts i Serveis als que accedeixen els menors d'edat correspon als majors al càrrec es troben. Com Internet fa possible l'accés a continguts que poden no ser apropiats per a menors, s'informa als Usuaris que existeixen mecanismes, en particular programes informàtics de filtre i bloqueig, que permeten limitar els continguts disponibles i, encara que no resulten infalibles, són d'especial utilitat per controlar i restringir els materials als que poden accedir els menors.
3.5. Obligació de fer un ús correcte de la Web i dels Serveis.
L'Usuari es compromet a utilitzar la Web i els Serveis de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, les Condicions Particulars de certs Serveis i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.
A aquest efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels Serveis amb fins o efectes il.lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic ( hacking ) de MC HARD Soluciones en sistemas  S.L., d'altres Usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (hardware i software ).
En particular, ia títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:
( a ) de qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, als Tractats internacionals i en la resta de la legislació;
( b ) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentes
o, en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptats oa l'ordre públic;
(c ) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
(d ) incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i / o serveis
delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l'ordre públic;
( e) indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor;
( f ) indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic;
( g ) sigui fals, ambigu, inexacte, exagerat o extemporani, de manera que indueixi o pugui induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant;
( h ) es trobi protegit per qualssevol drets de propietat intel.lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l'Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per dur a terme l'ús que efectua o pretén efectuar;
( i) violi els secrets empresarials de tercers;
( j ) sigui contrari al dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar oa la pròpia imatge de les persones;
( k ) de qualsevol manera menyscabi el crèdit de MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. o de tercers;
( l) infringeixi la normativa sobre secret de les comunicacions;
( m ) constitueixi, si s'escau, publicitat il.lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixi competència deslleial;
( n) incorpori virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d'equips informàtics ( hardware i software) de MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics;
( o ) provoqui per les seves característiques ( com ara format, extensió, etc. ) dificultats en el normal funcionament del Servei;
( p ) contingui etiquetes HTML diferents d'aquelles expressament autoritzades per MC HARD Soluciones en sistemas  S.L..
3.6. Obligació de fer un ús correcte dels Continguts.
De conformitat amb el que disposa la clàusula 3.5, l'Usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició dels Usuaris a la Web, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d'ara endavant, els "continguts"), de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, les Condicions Particulars de certs Serveis i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, i, en particular, es compromet a no:
( a ) reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;
( b ) suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el "copyright"i altres dades identificatives de la reserva de drets de MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.
L'Usuari haurà d'abstenir- se d'obtenir i fins i tot d'intentar obtenir els Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat a aquest efecte en les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels que s'utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la Web, dels Serveis i / o dels Continguts.
3.7. Ús dels Serveis oferts en la Web de conformitat amb la Política Anti - Spamming de MC HARD Soluciones en sistemas  S.L.
L'Usuari s'obliga a abstenir-se de:
( i) recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol.licitud o consentiment;
( ii ) remetre qualssevol altres missatges no sol.licitats ni consentits prèviament a una pluralitat de persones;
( iii ) enviar cadenes de missatges electrònics no sol.licitats ni prèviament consentits;
( iv ) utilitzar llistes de distribució a les que pugui accedir a través dels Serveis per a la realització de les activitats assenyalades en els apartats ( i) a ( iii ) anteriors; ( v ) posar a disposició de tercers, amb qualsevol finalitat, dades recaptades a partir de llistes de distribució.
Els Usuaris o tercers perjudicats per la recepció de missatges no sol.licitats dirigits a una pluralitat de persones podran comunicar a MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. remetent un missatge a la següent adreça de correu electrònic: manuel@mchard.es
3.8. Introducció d'hiperenllaços que permetin l'accés a les pàgines de la web i als Serveis.
Els Usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i la Web ( en endavant, el "Hiperenllaç ") hauran de complir les condicions següents:
( a ) l'Hiperenllaç únicament permetrà l'accés a la home -page o pàgina d'inici del web, però no podrà reproduir-les de cap manera;
( b ) no es crearà un frame sobre les pàgines web del Web;
(c ) no es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre MC HARD Soluciones en sistemas  S.L., els seus directius, els seus empleats, les pàgines web de la Web i els Serveis subministrats;
(d ) no es declararà ni es donarà a entendre que MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. ha autoritzat l'Hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis oferts o posats a disposició de la pàgina web en la qual s'estableix l'Hiperenllaç;
( e) excepció feta d'aquells signes que formin part del mateix Hiperenllaç, la pàgina web en què s'estableixi l'Hiperenllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment,
denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a MC HARD Soluciones en sistemas  S.L., i
( f ) la pàgina web en la qual s'estableixi l'Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il.lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats ia l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.
L'establiment de l'Hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. dels seus continguts o serveis.
4. NO LLICÈNCIA.
Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la web són propietat de MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. o de tercers, sense que pugui entendre que l'ús o accés la Web i / o als Serveis atribueixi a l'Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i / o signes distintius.
Així mateix, els Continguts són propietat intel.lectual de MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l'Usuari, en virtut del que estableix aquest Avís Legal, cap dels drets d'explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús de la Web i dels Serveis.
5. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT.
5.1. Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament de la Web i dels Serveis
5.1.1. Disponibilitat i continuïtat, utilitat i fiabilitat.
MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels Serveis. Quan això sigui raonablement possible, MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels Serveis. MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. tampoc garanteix la utilitat de la Web i dels Serveis per a la realització de cap activitat en concret, ni la seva infal.libilitat i, en particular, encara que no de manera exclusiva, que els Usuaris puguin efectivament utilitzar la Web i els Serveis, accedir a les diferents pàgines web que formen la Web o aquelles des de les que es presten els Serveis.
MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. EXCLOU, AMB TOTA L'EXTENSIÓ PERMESA PER L'ORDENAMENT JURÍDIC, QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN DEURE'S A LA FALTA DE DISPONIBILITAT O DE CONTINUïTAT DEL FUNCIONAMENT DE LA WEB I DELS SERVEIS, A LA DEFRAUDACIÓ DE LA UTILITAT QUE ELS USUARIS HAGUESSIN POGUT ATRIBUIR AL WEB I ALS SERVEIS, A LA FIABILITAT DEL WEB I DELS SERVEIS, I EN PARTICULAR, ENCARA QUE NO DE MANERA EXCLUSIVA, A LES ERRADES EN L'ACCÉS A LES DIFERENTS PÀGINES WEB DEL WEB OA AQUELLES DES DE LES QUE DONEN ELS SERVEIS.
5.1.2. Privacitat i seguretat en la utilització del web i dels Serveis.
MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. no garanteix la privacitat i seguretat de la utilització del Web i dels Serveis i, en particular, no garanteix que tercers no autoritzats no puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l'ús que els Usuaris fan de la Web i dels Serveis.
MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. EXCLOU, AMB TOTA L'EXTENSIÓ PERMESA PER L'ORDENAMENT JURÍDIC, QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN SER CAUSA DEL CONEIXEMENT QUE PUGUIN TENIR TERCERS NO AUTORITZATS DE LA CLASSE, CONDICIONS, CARACTERÍSTIQUES I CIRCUMSTÀNCIES DE L'ÚS QUE ELS USUARIS FAN DE LA WEB I DELS SERVEIS.
5.2. Exclusió de garanties i de responsabilitat pels continguts.

5.2.1. Qualitat.
MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els Continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic ( programari i maquinari ) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.
MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. EXCLOU, AMB TOTA L'EXTENSIÓ PERMESA PER L'ORDENAMENT JURÍDIC, QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN DEURE'S A LA PRESÈNCIA DE VIRUS OA LA PRESÈNCIA D'ALTRES ELEMENTS EN ELS CONTINGUTS QUE PUGUIN PRODUIR ALTERACIONS AL SISTEMA INFORMÀTIC, DOCUMENTS ELECTRÒNICS O FITXERS DELS USUARIS.
5.2.2. Licitud, fiabilitat i utilitat.
MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels Continguts.
MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. EXCLOU, AMB TOTA L'EXTENSIÓ PERMESA PER L'ORDENAMENT JURÍDIC, QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN DEURE'S A LA TRANSMISSIÓ, DIFUSIÓ, EMMAGATZEMATGE, POSADA A DISPOSICIÓ, RECEPCIÓ, OBTENCIÓ O ACCÉS ALS CONTINGUTS, I EN PARTICULAR, ENCARA QUE NO DE MANERA EXCLUSIVA, PELS DANYS I PERJUDICIS QUE PUGUIN DEURE'S A:
( A) L'INCOMPLIMENT DE LA LLEI, LA MORAL I ELS BONS COSTUMS GENERALMENT ACCEPTADES O L'ORDRE PÚBLIC COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA TRANSMISSIÓ, DIFUSIÓ, EMMAGATZEMATGE, POSADA A DISPOSICIÓ, RECEPCIÓ, OBTENCIÓ O ACCÉS ALS CONTINGUTS;
( B ) LA INFRACCIÓ DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL, DELS SECRETS EMPRESARIALS, DELS COMPROMISOS CONTRACTUALS DE QUALSEVOL CLASSE, DELS DRETS A L'HONOR, A LA INTIMITAT PERSONAL I FAMILIAR IA LA IMATGE DE LES PERSONES, DELS DRETS DE PROPIETAT I DE TOTA ALTRA NATURALESA PERTANYENTS A UN TERCER COM CONSEQÜÈNCIA DE LA TRANSMISSIÓ, DIFUSIÓ, EMMAGATZEMATGE, POSADA A DISPOSICIÓ, RECEPCIÓ, OBTENCIÓ O ACCÉS ALS CONTINGUTS;
( C) LA REALITZACIÓ D'ACTES DE COMPETÈNCIA DESLLEIAL I PUBLICITAT IL.LÍCITA COM CONSEQÜÈNCIA DE LA TRANSMISSIÓ, DIFUSIÓ, EMMAGATZEMATGE, POSADA A DISPOSICIÓ, RECEPCIÓ, OBTENCIÓ O ACCÉS ALS CONTINGUTS;
( D ) LA FALTA DE VERACITAT, EXACTITUD, EXHAUSTIVITAT, PERTINENÇA I / O ACTUALITAT DELS CONTINGUTS;
( I) LA INADEQUACIÓ PER A QUALSEVOL CLASSE DE PROPÒSIT I LA DEFRAUDACIÓ DE LES EXPECTATIVES GENERADES PELS CONTINGUTS;
( F ) L'INCOMPLIMENT, RETARD EN EL COMPLIMENT, COMPLIMENT DEFECTUÓS O TERMINACIÓ PER QUALSEVOL CAUSA DE LES OBLIGACIONS CONTRETES PER TERCERS I CONTRACTES REALITZATS AMB TERCERS A TRAVÉS O AMB MOTIU DE L'ACCÉS ALS CONTINGUTS;
( G ) ELS VICIS I DEFECTES DE TOTA CLASSE DELS CONTINGUTS TRANSMESOS, DIFOSOS, EMMAGATZEMATS, POSATS A DISPOSICIÓ O D'UNA ALTRA FORMA TRANSMESOS O POSATS A DISPOSICIÓ, REBUTS, OBTINGUTS O ALS QUALS ACCEDIU A TRAVÉS DEL WEB O DELS SERVEIS.
5.2.3. Veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat.
MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. no garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels Continguts.
MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. EXCLOU, AMB TOTA L'EXTENSIÓ PERMESA PER L'ORDENAMENT JURÍDIC, QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN DEURE'S A LA FALTA DE VERACITAT, EXACTITUD, EXHAUSTIVITAT I / O ACTUALITAT DELS CONTINGUTS.
5.3. Exclusió de garanties i de responsabilitat pels serveis prestats per tercers a través
de la web
5.3.1. Qualitat.
MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els serveis prestats per tercers a través del web que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic ( programari i maquinari ) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.
MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN DEURE'S A LA PRESÈNCIA DE VIRUS OA LA PRESÈNCIA D'ALTRES ELEMENTS LESIUS ALS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DEL WEB QUE PUGUIN PRODUIR ALTERACIONS AL SISTEMA INFORMÀTIC, DOCUMENTS ELECTRÒNICS O FITXERS DELS USUARIS.
5.3.2. Licitud, fiabilitat i utilitat.
MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels serveis prestats per tercers a través del web.
MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN DEURE'S ALS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DEL WEB, I EN PARTICULAR, ENCARA QUE NO DE MANERA EXCLUSIVA, PELS DANYS I PERJUDICIS QUE PUGUIN DEURE'S A:
( A) L'INCOMPLIMENT DE LA LLEI, LA MORAL I ELS BONS COSTUMS GENERALMENT ACCEPTADES O L'ORDRE PÚBLIC COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PER TERCERS A TRAVÉS DEL WEB;
( B ) LA INFRACCIÓ DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL, DELS SECRETS EMPRESARIALS, DELS COMPROMISOS CONTRACTUALS DE QUALSEVOL CLASSE, DELS DRETS A L'HONOR, A LA INTIMITAT PERSONAL I FAMILIAR IA LA IMATGE DE LES PERSONES, DELS DRETS DE PROPIETAT I DE TOTA ALTRA NATURALESA PERTANYENTS A UN TERCER COM CONSEQÜÈNCIA DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PER TERCERS A TRAVÉS DEL WEB;
( C) LA REALITZACIÓ D'ACTES DE COMPETÈNCIA DESLLEIAL I PUBLICITAT IL.LÍCITA COM CONSEQÜÈNCIA DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PER TERCERS A TRAVÉS DEL WEB;
( D ) LA FALTA DE VERACITAT, EXACTITUD, EXHAUSTIVITAT, PERTINENÇA I / O ACTUALITAT DELS CONTINGUTS TRANSMESOS, DIFOSOS, EMMAGATZEMATS, REBUTS, OBTINGUTS, POSATS A DISPOSICIÓ O ACCESSIBLES MITJANÇANT ELS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DEL WEB;
( I) LA INADEQUACIÓ PER A QUALSEVOL CLASSE DE PROPÒSIT I LA DEFRAUDACIÓ DE LES EXPECTATIVES GENERADES PELS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DEL WEB;
( F ) L'INCOMPLIMENT, RETARD EN EL COMPLIMENT, COMPLIMENT DEFECTUÓS O TERMINACIÓ PER QUALSEVOL CAUSA DE LES OBLIGACIONS CONTRETES PER TERCERS I CONTRACTES REALITZATS AMB TERCERS EN RELACIÓ AMB O AMB MOTIU DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A TRAVÉS DEL WEB;
( G ) ELS VICIS I DEFECTES DE TOTA CLASSE DELS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DEL WEB.
5.4. Exclusió de garanties i de responsabilitat per la informació, continguts i serveis i
allotjats fora del web.
La Web posa a disposició dels Usuaris dispositius tècnics d'enllaç ( tals com, entre d'altres, links, banners, botons ), directoris i eines de recerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i / o gestionats per tercers (en endavant, "Llocs enllaçats"). La instal.lació d'aquests enllaços, directoris i eines de cerca a la web té per únic objecte facilitar als Usuaris la recerca i accés a la informació, continguts i serveis disponibles a Internet.
Els resultats d'eines de recerca són proporcionats directament per tercers i són conseqüència del funcionament automàtic de mecanismes tècnics, per la qual cosa MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. no pot controlar i no controla aquests resultats i, en particular, que entre ells apareguin llocs d'Internet els continguts puguin resultar il.lícits, contraris a la moral o als bons costums o considerats inapropiats per altres motius. En el supòsit que un usuari consideri que en algun dels llocs inclosos en els resultats de la recerca es conté activitat o informació il.lícita i estigui interessat a sol.licitar la supressió de l'enllaç pot engegar el procediment previst a la clàusula setena del present Avís legal.
MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercer la informació, continguts i serveis disponibles en els Llocs Enllaçats, ni els controla prèviament, aprova, recomana, vigila ni fa propis. L'Usuari, per tant, ha d'extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents en els llocs enllaçats.
MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. NO GARANTEIX NI ASSUMEIX CAP TIPUS DE RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA CLASSE QUE PUGUIN DEURE'S A:
( A) EL FUNCIONAMENT, DISPONIBILITAT, ACCESSIBILITAT O CONTINUïTAT DELS LLOCS ENLLAÇATS;
( B ) EL MANTENIMENT DE LA INFORMACIÓ, CONTINGUTS I SERVEIS, EXISTENTS ALS LLOCS ENLLAÇATS;
( C) LA PRESTACIÓ O TRANSMISSIÓ DE LA INFORMACIÓ, CONTINGUTS I SERVEIS EXISTENTS ALS LLOCS ENLLAÇATS;
( D ) LA QUALITAT, LICITUD, FIABILITAT I UTILITAT DE LA INFORMACIÓ CONTINGUTS I SERVEIS EXISTENTS ALS LLOCS ENLLAÇATS, EN ELS MATEIXOS TERMES I AMB EL MATEIX ABAST A LA CONDICIÓ GENERAL 5.2 I 5.3 RESPECTE DELS CONTINGUTS I DELS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DEL WEB.
5.5. Exclusió de garanties i de responsabilitat per la utilització del Web, dels Serveis i de
els Continguts pels Usuaris.
MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. no té obligació de controlar i no controla la utilització que els Usuaris fan de la Web, dels Serveis i dels Continguts. En particular, MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. no garanteix que els Usuaris utilitzin la Web, els Serveis i els Continguts de conformitat amb el present Avís Legal i, si escau, amb les Condicions Particulars que resultin d'aplicació, ni que ho facin de forma diligent i prudent. MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. tampoc té l'obligació de verificar i no verifica la identitat dels Usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i / o autenticitat de les dades que els Usuaris proporcionen sobre si mateixos a altres Usuaris.
MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN DEURE'S A LA UTILITZACIÓ DELS SERVEIS I DELS CONTINGUTS PER PART DELS USUARIS O QUE PUGUIN DEURE'S A LA FALTA DE VERACITAT, VIGÈNCIA, EXHAUSTIVITAT I / O AUTENTICITAT DE LA INFORMACIÓ QUE ELS USUARIS PROPORCIONEN A ALTRES USUARIS SOBRE SI MATEIXOS I, EN PARTICULAR, ENCARA QUE NO DE MANERA EXCLUSIVA, PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN DEURE'S A LA SUPLANTACIÓ DE LA PERSONALITAT D'UN TERCER EFECTUADA PER UN USUARI EN QUALSEVOL CLASSE DE COMUNICACIÓ REALITZADA A TRAVÉS DEL WEB.
6. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.
Per utilitzar alguns dels Serveis, els Usuaris han de proporcionar prèviament a MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. certes dades de caràcter personal (en endavant, les "Dades Personals"). MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. tractarà automatitzadament les Dades Personals amb les finalitats, així com sota les condicions definides, en la seva Política de Privacitat publicada en la URL:
Domini www.mchard.es
MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits i procura instal.lar altres mitjans i mesures tècniques de protecció addicionals. No obstant, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. pot utilitzar cookies quan un Usuari navega pels llocs i pàgines web del Web. Les cookies que es puguin utilitzar en els llocs i pàgines web del Web s'associen únicament amb el navegador d'un ordinador determinat ( un Usuari anònim ), i no proporcionen per si el nom i cognoms de l'Usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. reconegui els navegadors dels Usuaris registrats després que aquests s'hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar en cada visita per accedir a les àrees i Serveis reservats exclusivament a ells. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors. L'Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal.lació de cookies al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar la Web, no resulta necessari que l'Usuari permeti la instal.lació de les cookies enviades per MC HARD Soluciones en sistemas  S.L., sense perjudici que en tal cas serà necessari que l'Usuari es registri cada vegada que accedeixi a un servei que requereixi el previ registre.
Les cookies que s'utilitzen en els llocs i pàgines web del Web poden ser servides per MC HARD Soluciones en sistemas  S.L., en aquest cas se serveixen des dels diferents servidors operats per aquestes, o des dels
servidors de determinats tercers que ens presten serveis i serveixen les cookies per compte de MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. ( com per exemple, les cookies que s'empren per servir la publicitat o determinats Continguts i que fan que l'Usuari visualitzi la publicitat o certs Continguts en el temps, nombre de vegades i forma predeterminats ). Sempre que no hagi activat l'opció que impedeix la instal.lació de cookies al seu disc dur, l'Usuari podrà explorar el seu disc dur seguint el manual d'instruccions i ajuda del seu sistema operatiu ( normalment, en sistemes operatius Windows haurà de consultar la carpeta "C "( o la unitat de disc corresponent "/ Windows / cookies ") per conèixer amb més detall cada servidor des d'on s'envien les cookies.
7. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER GREUGE.
En el cas que qualsevol Usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il.lícit de la utilització de qualsevol Contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del web, i, en particular, de la violació de drets de propietat intel.lectual o industrial ( patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc. ) o altres drets, haurà d'enviar una notificació a MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. en què es continguin els següents extrems:
( a) dades personals del reclamant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic;
( b ) especificació de la suposada activitat il.lícita portada a terme a la web i, en particular, quan es tracti d'una suposada violació de drets, indicació precisa i concreta dels continguts protegits així com de la seva localització a les pàgines web;
(c ) fets o circumstàncies que revelen el caràcter il.lícit d'aquesta activitat;
(d ) en el supòsit de violació de drets, signatura manuscrita o equivalent, amb les dades personals del titular dels drets suposadament infringits o de la persona autoritzada per actuar en nom i per compte d'aquesta;
( e) declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant que la informació proporcionada en la notificació és exacta i del caràcter il.lícit de la utilització dels continguts o de la realització de les activitats descrites.
8. NOTIFICACIONS.
Totes les notificacions i comunicacions (en endavant, les "Notificacions") per part de l'Usuari a MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es dirigeixin al Servei d'Atenció a l'Usuari d'alguna de les següents formes:
( a ) Enviament per correu postal a la següent adreça C/ Valldemossa, 34 - 08016 Barcelona;
( b ) Comunicació per mitjà d'una trucada telefònica al número de telèfon: 933544340
(c ) Enviament per correu electrònic a la següent adreça: manuel@mchard.es
Totes les Notificacions per part de MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. a l'Usuari es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin d'alguna de les següents maneres:
( 1) Enviament per correu postal al domicili de l'Usuari quan aquest hagi estat prèviament posat en
coneixement de MC HARD Soluciones en sistemas  S.L.;
( 2) Enviament per correu electrònic a qualsevol de les bústies que l'Usuari disposa o pugui disposar com a part de qualsevol altre servei que MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. presti a l'Usuari;
( 3) Comunicació per mitjà d'una trucada telefònica al número de telèfon de l'Usuari, quan aquest hagi estat prèviament posat en coneixement de MC HARD Soluciones en sistemas  S.L.;
( 4) Mitjançant missatges emergents enviats durant la prestació dels Serveis per part de MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. a l'Usuari.
En aquest sentit, totes les Notificacions que efectuï MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. a l'Usuari es consideraran vàlidament efectuades si s'han realitzat emprant les dades ia través dels mitjans anteriorment assenyalats. A aquests efectes, l'Usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a comunicar a MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. tots els canvis relatius a les dades de notificació.
9. RETIRADA I SUSPENSIÓ DELS SERVEIS.
MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. podrà retirar o suspendre en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ la prestació dels Serveis a aquells Usuaris que incompleixin l'establert en el present Avís Legal.
10. DURADA I TERMINACIÓ.
La prestació del servei del Web té en principi una durada indefinida. MC HARD Soluciones en sistemas  S.L., no obstant, està autoritzada a donar per acabada o suspendre la prestació del servei del Web i / o de qualsevol dels Serveis en qualsevol moment, sense perjudici del que s'hagués disposat al respecte en les corresponents Condicions Particulars. Quan això sigui raonablement possible, MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. advertirà prèviament la terminació o suspensió de la prestació del servei del Web i dels altres Serveis.
11. LEGISLACIÓ APLICABLE.
El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.


Mc Hard (Barcelona) - C/ Valldemossa, 34 - Barcelona 08016 - Telf. 622 04 18 85 - Fax 93 354 43 40 - Email: comercial@mchard.es
Mc Hard (Madrid) - C/ Plaza de toros 14 - Alcalá de Henares - Madrid 28805 - Telf. 619 62 56 85 - Fax 91 882 64 79 - Email: madrid@mchard.es
Atenció al Client - Horari: 9.00 h. a 14.00 h. I 15.30 h. a 18.30 h. - De dilluns a divendres
POLÍTICA DE PRIVACITAT - AVÍS LEGAL