• Accés remot (clients):

GRPD

Llei de Protecció de Dades, assessorem els nostres clients per al correcte compliment de la mateixa i en la llei de prevenció del blanqueig de capitals.

La responsabilitat proactiva que ens inculca el RGPD ens fa estar sempre vigilants i en constant canvi per al compliment total i absolut de la normativa vigent.

LA NOVA LOPDGDD

Amb la publicació en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aquesta nova normativa de protecció de dades deroga l'anterior Llei orgànica de Protecció de Dades (LOPD) de 1999 i enllaça amb la normativa d'europea de protecció dades.

El nom de la nova és una mica més llarg: Llei orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD).

Després de dos anys d'intensos treballs, no exempts de polèmica, els espanyols ja tenen una norma que a més regula en el seu títol X, disset nous drets digitals.

La nova Llei orgànica està estructurada en 97 articles, 22 disposicions addicionals, un disposició derogatòria única, 6 transitòries i 16 finals que pretén oferir la seguretat jurídica adequada per a aquells conceptes que no quedaven clar després de l'entrada en vigor del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) el passat 25 de maig en tota Europa.

Aquesta nova norma, que suprimeix l'anterior LOPD de 1999 i l'RDL de mesures urgents que el Ministeri de Justícia va convalidar en el Parlament per a evitar un buit legislatiu fins que aquesta nova LOPDGDD s'aprovés.

A continuació, exposarem de forma clara i mitjançant esquemes el més destacat que ens porta la nova LOPDGDD:

  • Mc Hard

Aquest servei es realitza en col.laboració amb els experts professionals en compliment normatiu de AUDITDATA.

RGPD: REGLAMENT GENERAL PROTECCIÓ DE DADES

El Reglament comunitari núm. 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) és la norma de major rellevància que s'ha adoptat en els últims anys en l'àmbit de la privacitat. No obstant això, les entitats disposen d'un termini de dos anys des de la publicació del Reglament per a adaptar-se a aquesta nova norma. En concret, resultarà aplicable a partir del 25 de maig de 2018.

L'empresa AUDITDATA PROTECCION DE DADES, S.L. compta amb una àmplia experiència i coneixement de totes les solucions jurídiques que una empresa pugui necessitar respecte al tractament de dades de caràcter personal.

Estem preparats per a assessorar les empreses en la seva adaptació al nou marc regulador derivat del Reglament Europeu de Protecció de Dades.

Ens complau exposar a continuació l'abast dels serveis que li proposem en el cas que optés per la solució d'adaptar la seva empresa i el sistema informàtic al RGPD, LOPDGDD i LSSI amb nosaltres.

Per a garantir la plena adaptació a la normativa de Protecció de Dades, la seva associació empresarial ha de realitzar aquest procediment completament, segons les pautes indicades pels nostres gestors:

- AVALUACIÓ DE LA SITUACIÓ DE PARTIDA

El primer pas per a la implantació del RGPD és l'anàlisi dels procediments actuals de tractament de dades. Per a això sol·licitarem l'última auditoria (si n'hi hagués), així com també el Document de Seguretat.

- ANÀLISI DE LES ACTIVITATS DE TRACTAMENT

Els nostres gestors avaluaran la seguretat de les dades, els processos que duu a terme l'empresa amb aquestes dades i els possibles riscos derivats, així com el compliment normatiu en aquest sentit de la seva organització.

- RESULTAT DE LES ANÀLISIS I ESTABLIMENT D'UN FULL DE RUTA PER A LA IMPLANTACIÓ

Una vegada identificats els riscos i les obligatòries correccions, es desenvoluparà una direcció en la qual enfocar la implantació per a incorporar els procediments obligats que ens marca el Reglament i així poder complir amb la norma i oferir una total seguretat en el tractament d'aquests. En resum, es garantirà que els recursos de l'entitat són suficients per a la consecució d'aquest pla.

- IMPLANTACIÓ

El procés d'Implantació constarà, depenent de l'empresa de:
- Documentar i identificar les activitats de tractament de dades
- Realització d'Avaluacions d'Impacte si anessin necessàries
- Desenvolupament de procediments en resposta a possibles violacions de dades
- Disseny de procediments d'informació i atenció als titulars de les dades
- Redacció de la documentació necessària com a noves clausulas per als contractes per encàrrec de tractament
- Adaptació dels processos informàtics al nou paradigma normatiu
- Elaboració d'una política detallada de protecció de dades, així com d'una definició d'un estàndard de compliment
- Nomenament d'un Delegat de Protecció de Dades si l'exigís la norma, així com l'establiment de les seves funcions

- POSADA A PROVA DE L'EFICÀCIA DELS PROCEDIMENTS

Es realitzaran auditories anuals amb diversos requeriments per a saber si estan correctament implantats els procediments i la posada a prova d'aquests, posant en el punt de mira la seva adequació total al Reglament General de Protecció de Dades.
Millora contínua dels procediments:
- Execució de revisions periòdiques
- Elaboració de nous processos per a nous tractaments
- Revisions periòdiques de les necessitats de formació del personal de l'entitat
- Avaluació de noves propostes tecnològiques per a la millora de la seguretat

Altres Serveis:

Hardware

Servidors, ordinadors, xarxes, administració de sistemes, etc... Ens dediquem a ser la seva ajuda i solució.

Software de Gestió

Els programes han estat pensats per gestionar múltiples empreses en els àmbits comptable, fiscal i laboral, ideals per a gestories, assessories i administracions.

Peritatge Informàtic i Tecnològic

Tramitació, gestió i elaboració de tot tipus de serveis pericials: peritatges, dictàmens i informes pericials judicials.

Disseny Web

Donem forma al seu negoci, disseny web, serveis internet (posicionament web SEO, xarxes socials), hosting i dominis.


Treballem amb els millors proveïdors de hardware, software i serveis:

fujitsu
esset
informatica 3
orisline
Asociaciación Téccnicos Informática
auditdata
mikrotik
Disseny Gràfic Lillet